SELECT * FROM `seo` WHERE `traffic_ngay`<=`traffic` and `traffic` > 0 order by rand() limit 1

TÓM TẮT TRỌNG TÂM LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12